فروش Membrane ممبران

و دارای منافذ بی نهایت ریز(کمتر ازm μ 0.001) می باشد.این منافذ بی نهایت ریزدرمقایسه، شصت هزاربرابرکمترازقطرموی سرانسان میباشد پس بنابراین مکانیسم اسمزمعکوس با فیلتراسیون تفاوت دارد به طوری که درغشایRO حفره های فیزیکی وجود ندارد (چنین حفره هایی حتی با چشم مسلح هم قابل دیدن نیستند). آب وموادآلی باجرم مولکولی کمتر(توسط ایجاد پیوند آب با بخشهایی ازساختمان شیمیایی پلیمر) قادربه عبورازپلیمرغشاءهستند،اما نمکهای حل شده ومواد آلی باجرم مولکولی سنگین به دلیل اندازه ذرات ومشخصات بارالکتریکی شان به راحتی قادربه نفوذ ازغشاء نیستند.غشاء اسمزمعکوس بسیارآب دوست است، بدین معنا که آب جذب ساختمان شیمیایی میشود.آب میتواند با حلقه های انتهایی پلیمر پیوند برقرارکندکه این کار،موجب سهولت نفوذ آب درساختمان پلیمری غشاء وسپس خروج ازآن میشود. شرکت اطلس آب عاملیت فروش ممبرانهای ساخت شرکت FiImtec آمریکا بوده ومحصولات آن شرکت رادرسایزهای 4 و8 اینچ از دو نوع Brackish water Sea water مطابق با جدول ذیل تهیه وعرضه میکند.فروشنده ممبران,ممبرانfilmtek,ارایه کننده ممبرانهای اسمزمعکوس, Membrane ممبران ,اطلس اب ارایه دهنده ممبران ,تصفیه اب

محصولات مرتبط

فیلتر شنی/فیلترشنی ثقلی/فیلترشنی/

سازنده دستگاه تصفیه اب

فروش فیلترهای FRP

فروش ازن ژنراتور