کلریناتور

امروزه به خاطر استعمال همگانی کلر برای ضد عفونی کردن آبها،واژه کلر زنی مترادف با ضد عفونی است.اما باید توجه داشت که هر چند کلرجزء مواد ضد عفونی کننده

بیشتر ...

پکیج تزریق کلر

در صنعت تصفیه آب و فاضلاب و واحدهای صنعتی و نیروگاهی، محلولهای شیمیایی گوناگونی برای ضدعفونی کنندگی آب، مواد ضد رسوب و ضدخوردگی و مواد منعقد کننده و تنظیم 

بیشتر ...

کلریناتور

امروزه به خاطر استعمال همگانی کلر برای ضد عفونی کردن آبها،واژه کلر زنی مترادف با ضد عفونی است.اما باید توجه داشت که هر چند کلرجزء مواد ضد عفونی کننده

بیشتر ...

پکیج تزریق کلر

در صنعت تصفیه آب و فاضلاب و واحدهای صنعتی و نیروگاهی، محلولهای شیمیایی گوناگونی برای ضدعفونی کنندگی آب، مواد ضد رسوب و ضدخوردگی و مواد منعقد کننده و تنظیم 

بیشتر ...

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home2/atlasabi/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247