تصفیه فاضلاب به روشUASB

  تصفیه فاضلاب   UASB یکی از سیستم های پیش تصفیه فاضلاب  قابل توجه در تکنولوژی تتصفیه فاضلاب  بی هوازی راکتورتصفیه فاضلاب  به روش UASB  اواخر دهه ۷۰ میلادی در هلند در خصوص ارتقای سپتیک تانک ها ابداع و مورد بهره برداری

بیشتر ...

تصفیه فاضلاب به روشUASB

  تصفیه فاضلاب   UASB یکی از سیستم های پیش تصفیه فاضلاب  قابل توجه در تکنولوژی تتصفیه فاضلاب  بی هوازی راکتورتصفیه فاضلاب  به روش UASB  اواخر دهه ۷۰ میلادی در هلند در خصوص ارتقای سپتیک تانک ها ابداع و مورد بهره برداری

بیشتر ...