روغن زدایی دیسکی

این دستگاه مایعات، گاز و دیگر آلودگی هایی که باعث خوردگی و ساییدگی و درنتیجه کاهش عمر آن می شود را به روشی ساده، سریع و قابل اطمینان، از روغنهای هیدرولیک، روغنهای توربین،

بیشتر ...

روغن زدایی دیسکی

این دستگاه مایعات، گاز و دیگر آلودگی هایی که باعث خوردگی و ساییدگی و درنتیجه کاهش عمر آن می شود را به روشی ساده، سریع و قابل اطمینان، از روغنهای هیدرولیک، روغنهای توربین،

بیشتر ...