روغن زدای اسکرین دار

واکنش‌هایی که در ستون جاذب انجام می‌شود، در داخل چاهک ستون که به عنوان مخزن واکنش عمل می‌کند، تکمیل می‌شوند. این چاهک زمانی را فراهم می‌کند تا ذرات ریز آهک حل‌شده و همچنین

بیشتر ...

روغن زدای اسکرین دار

واکنش‌هایی که در ستون جاذب انجام می‌شود، در داخل چاهک ستون که به عنوان مخزن واکنش عمل می‌کند، تکمیل می‌شوند. این چاهک زمانی را فراهم می‌کند تا ذرات ریز آهک حل‌شده و همچنین

بیشتر ...