سیستم چربی گیر CPI

واحدهای چربی گیر CPI بطور گسترده‌ای در بسیاری از صنایع برای جداسازی آب و روغن بکار می‌روند. جدا کننده‌هایCPI در میزان جریان پساب عبوری و بار روغن دارای محدودیتهایی

بیشتر ...

سیستم چربی گیر CPI

واحدهای چربی گیر CPI بطور گسترده‌ای در بسیاری از صنایع برای جداسازی آب و روغن بکار می‌روند. جدا کننده‌هایCPI در میزان جریان پساب عبوری و بار روغن دارای محدودیتهایی

بیشتر ...