الکتروکلریناسیون

با مقایسه روشهای گندزدائی در سالهای اخیر الکتروکلریناسیون به صورت یک سیستم ایمن ،قابل اعتماد و روش اقتصادی برای گندزدایی پیشنهاد شده و روش مناسبی برای تصفیه آبهای آشامیدنی، فاضلاب،

بیشتر ...

الکتروکلریناسیون

با مقایسه روشهای گندزدائی در سالهای اخیر الکتروکلریناسیون به صورت یک سیستم ایمن ،قابل اعتماد و روش اقتصادی برای گندزدایی پیشنهاد شده و روش مناسبی برای تصفیه آبهای آشامیدنی، فاضلاب،

بیشتر ...