تامین آب دمین

آب فوق خالص بسته به تعریف تنها شامل H20، به مفهوم حضور یونهای +H و -OH می باشند که با یکدیگر درحالت تعادل قرار دارند. هدایت الکتریکی این آب در حدود ۰,۰۵۴ uS/cm در دمای ۲۵۰C می باشد

بیشتر ...

تامین آب دمین

آب فوق خالص بسته به تعریف تنها شامل H20، به مفهوم حضور یونهای +H و -OH می باشند که با یکدیگر درحالت تعادل قرار دارند. هدایت الکتریکی این آب در حدود ۰,۰۵۴ uS/cm در دمای ۲۵۰C می باشد

بیشتر ...