سختی گیر

شرکت اطلس اب سازنده سختی گیر رزینی املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب را اصطلاحا سختی می نامند. آب در طبیعت ضمن عبور از زمین های آهکی و لایه های دو لومیتی، کلسیم و منیزیم را در خود حل می کند.

بیشتر ...

سختیگیر

شرکت اطلس اب سازنده  . سیستم های تصفیه اب وفاضلاب
نام محصول :  سختی گیر  -  Water Softening  - سختی زدای آب سخت
انواع سختی گیر آب صنعتی : 
سختی گیر رزینی - سختی گیر مغناطیسی - سختی گیر الکترومغناطیسی
دستگاههای سختی گیر به لحاظ عملکرد به 2 نوع تقسیم می شوند : 
1- اتوماتیک 2- نیمه اتوماتیک
سختی گیر به لحاظ نوع جنس بدنه در حال حاضر به 2 نوع تقسیم میشوند:
1- سختی گیر با بدنه فلزی 2 - سختی گیر با بدنه FRP یا سختی گیر فایبرگلاس
نحوه محاسبه ظرفیت سختی گیر تبادل یونی Ion Exchange  رزین کاتیونی : استفاده از داده های سختی کل آب - آنالیز آب خام - ظرفیت آب ورودی

بیشتر ...

سختی گیر

شرکت اطلس اب سازنده سختی گیر رزینی املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب را اصطلاحا سختی می نامند. آب در طبیعت ضمن عبور از زمین های آهکی و لایه های دو لومیتی، کلسیم و منیزیم را در خود حل می کند.

بیشتر ...

سختیگیر

شرکت اطلس اب سازنده  . سیستم های تصفیه اب وفاضلاب
نام محصول :  سختی گیر  -  Water Softening  - سختی زدای آب سخت
انواع سختی گیر آب صنعتی : 
سختی گیر رزینی - سختی گیر مغناطیسی - سختی گیر الکترومغناطیسی
دستگاههای سختی گیر به لحاظ عملکرد به 2 نوع تقسیم می شوند : 
1- اتوماتیک 2- نیمه اتوماتیک
سختی گیر به لحاظ نوع جنس بدنه در حال حاضر به 2 نوع تقسیم میشوند:
1- سختی گیر با بدنه فلزی 2 - سختی گیر با بدنه FRP یا سختی گیر فایبرگلاس
نحوه محاسبه ظرفیت سختی گیر تبادل یونی Ion Exchange  رزین کاتیونی : استفاده از داده های سختی کل آب - آنالیز آب خام - ظرفیت آب ورودی

بیشتر ...