پکیج کلرزنی

کلرزنی و میکسر (تزریقات مواد شیمیایی) (CHLORINATOR & MIXER (CHEMICL FEED) ساخت شرکت اطلس اب کیمیا پالایش

بیشتر ...

کلرزنی اب

کلر زنی مخازن آبگندزدایی آب با پکیج تزریق کلر(کلرناتور): در این روش به ازای هر یک لیتر آب 3 قطره از محلول کلر 1 درصد اضافـــــه می شود، بعــد از نیم ساعت میزان کلر باقیمانده را اندازه گیری نموده در صورتی که میزان کلر باقیمانده بین 0/2  تا 0/8 میلی گرم در لیتر باشد آب قابل مصرف است، در غیر این صورت تعداد قطرات کلر 1 درصد را تا 7 قطره و مدت زمان را تا یک ساعت تغییر می دهیم تا میزان کلر باقیمانده در حد مطلوب به دست آید.

 

 
 

 

 

بیشتر ...

پکیج کلرزنی

کلرزنی و میکسر (تزریقات مواد شیمیایی) (CHLORINATOR & MIXER (CHEMICL FEED) ساخت شرکت اطلس اب کیمیا پالایش

بیشتر ...

کلرزنی اب

کلر زنی مخازن آبگندزدایی آب با پکیج تزریق کلر(کلرناتور): در این روش به ازای هر یک لیتر آب 3 قطره از محلول کلر 1 درصد اضافـــــه می شود، بعــد از نیم ساعت میزان کلر باقیمانده را اندازه گیری نموده در صورتی که میزان کلر باقیمانده بین 0/2  تا 0/8 میلی گرم در لیتر باشد آب قابل مصرف است، در غیر این صورت تعداد قطرات کلر 1 درصد را تا 7 قطره و مدت زمان را تا یک ساعت تغییر می دهیم تا میزان کلر باقیمانده در حد مطلوب به دست آید.

 

 
 

 

 

بیشتر ...