میکروفیلتراسیون (MF)

مزایای سیستم میکروفیلتراسیون: به عنوان پیش تصفیه در سیستم اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون عدم استفاده از مواد شیمیایی تمیز کننده تصفیه بیولوژیکی آب های آلوده جداکننده کلیه مواد کلوئیدی، پلیمرها، مواد معلق و مواد

بیشتر ...

میکروفیلتراسیون (MF)

مزایای سیستم میکروفیلتراسیون: به عنوان پیش تصفیه در سیستم اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون عدم استفاده از مواد شیمیایی تمیز کننده تصفیه بیولوژیکی آب های آلوده جداکننده کلیه مواد کلوئیدی، پلیمرها، مواد معلق و مواد

بیشتر ...