الکترودیالیز(EDI)

به منظور استحصال آب با خلوص بالا (cm /EC< 2 µs ) پس از سيستم اسمز معكوس بجاي سيستم رزيني Mix Bed ميتوان از سيستم Electrodeionization (EDI) استفاده كرد.

بیشتر ...

الکترودیالیز(EDI)

به منظور استحصال آب با خلوص بالا (cm /EC< 2 µs ) پس از سيستم اسمز معكوس بجاي سيستم رزيني Mix Bed ميتوان از سيستم Electrodeionization (EDI) استفاده كرد.

بیشتر ...