دستگاه تصفیه آب روش اسمز معکوس

در صنعت، جهت تهیه آب DM و تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده زیادی از RO میشود. فرآيند RO در تهیه آب آشامیدنی از طریق نمک زدایی آب دریا و حتی بهبود مزه آب از طریق حذف آلودگیهای مضر مورد استفاده قرار میگیرد. در سیستم RO از فیلترهایی (غشاء) که معمولاً از استات سلولز، پلی آمید و پلی فنیل اکسید ساخته میشود و دارای منافذ بی نهایت ریز هستند (کمتر ازm 0/001μ) استفاده میگردد. این منافذ بی نهایت ریز مقایسه، شصت هزار برابر کمتر از قطر موی سر انسان می باشد پس بنابراین مکانیسم اسمز معکوس با فیلتراسیون تفاوت دارد به طوری که در غشای RO حفره های فیزیکی وجود ندارد (چنین حفره هایی حتی با چشم مسلح هم قابل دیدن نیستند) آب و مواد آلی با جرم مولکولی کمتر (توسط ایجاد پیوند آب با بخشهایی از ساختمان شیمیایی پلیمر) قادر به عبور از پلیمر غشاء هستند اما نمکهای حل شده و مواد آلی با جرم مولکولی سنگین به دلیل اندازه ذرات و مشخصات بار الکتریکی شان به راحتی قادر به نفوذ از غشاء نیستند. اسمز معکوس به دلیل شباهتی که با فیلتراسیون دارد از این رو گاهی به آن، هایپرفیلتراسیون نیز میگویند. سیستم اسمز معکوس یک فرآیند شیمیایی است که میتواند از یک محلول به کمک غشاء نیمه تراوا حلال تقریباً خالص تهیه کند. غشاء اسمز معکوس بسیار آب دوست است، بدین معنا که آب جذب ساختمانی شیمیایی اش میشود. آب میتواند با حلقه های انتهایی پلیمر پیوند برقرار کند که این کار، موجب سهولت نفوذ آب در ساختمان پلیمری غشاء و سپس خروج از آن میشود اسمز معکوس (Reverse Osmosis )، یا به اختصار RO، یک تکنولوژی است که تقریباً در هر صنعتی که احتیاج به تفکیک مواد حل شده از حلال باشد (معمولاً حلال آب است) عمومیت پیدا کرده است. متداولترین استفاده RO در تهیه آب خالص است. در صنعت، جهت تهیه آب DM و تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده زیادی از RO میشود. فرآيند RO در تهیه آب آشامیدنی از طریق نمک زدایی آب دریا و حتی بهبود مزه آب از طریق حذف آلودگیهای مضر مورد استفاده قرار می گیرد. در سیستم RO از فیلترهایی (غشاء) که معمولاً از استات سلولز، پلی آمید و پلی فنیل اکسید ساخته میشود و دارای منافذ بی نهایت ریز هستند (کمتر ازm 0/001μ) استفاده می گردد. این منافذ بی نهایت ریز مقایسه، شصت هزار برابر کمتر از قطر موی سر انسان می باشد پس بنابراین مکانیسم اسمز معکوس با فیلتراسیون تفاوت دارد به طوری که در غشای RO حفره های فیزیکی وجود ندارد (چنین حفره هایی حتی با چشم مسلح هم قابل دیدن نیستند) آب و مواد آلی با جرم مولکولی کمتر (توسط ایجاد پیوند آب با بخشهایی از ساختمان شیمیایی پلیمر) قادر به عبور از پلیمر غشاء هستند اما نمکهای حل شده و مواد آلی با جرم مولکولی سنگین به دلیل اندازه ذرات و مشخصات بار الکتریکی شان به راحتی قادر به نفوذ از غشاء نیستند. اسمز معکوس به دلیل شباهتی که با فیلتراسیون دارد از این رو گاهی به آن، هایپرفیلتراسیون نیز می گویند. سیستم اسمز معکوس یک فرآیند شیمیایی است که می تواند از یک محلول به کمک غشاء نیمه تراوا حلال تقریباً خالص تهیه کند. غشاء اسمز معکوس بسیار آب دوست است، بدین معنا که آب جذب ساختمانی شیمیایی اش می شود. آب می-تواند با حلقه های انتهایی پلیمر پیوند برقرار کند که این کار، موجب سهولت نفوذ آب در ساختمان پلیمری غشاء و سپس خروج از آن میشود. دستگاه تصفیه اب به روش اسمزمعکوس ساخت شرکت اطلس اب
مشاوره رایگان

محصولات مرتبط

اسمز معکوس

سیستم تصفیه آب

تصفیه اب صنعتی

تصفیه اب