اولترافیلتراسیون

اولترافيلتراسيون (UF) فرآيند غشائي تصفيه آب، جهت حذف ذرات معلق، باكتريها، ويروسها، اندوتوكسين و ديگر پاتوژنهاي موجود، جهت توليد آب با خلوص بالا و SDIپايين مي باشد. در طي اين فرايند،جريان سيال ورودي بصورت مماسي از سطح ممبران عبور داده شده و به دو فاز آب تصفیه شده (Permeate) و آب تغلیظ یا پساب (Concentrate ) تقسیم میشود. قطر حفرات روی سطح غشاء قادر به حذف ذرات معلق تا قطر 0/01 میکرون می‌باشد، از این رو 99/99% از میکروارگانیزم ‌ها، باکتری ‌ها و ذرات معلق توسط این غشاها به صورت فیزیکی حذف گشته و NTU آب خروجی به کمتر از 0/02 مي رسد. فشار عملكردي فیلترهای UF پايين و در حدود 0/5 تا 1 بار مي باشد. با توجه به قابليتهاي بالاي اين سيستمها، امروزه از اولترافيلترها به عنوان تکنولوژی جایگزین سیستمهای متداول نظیر فيلترهاي شني، UV وBagfilter در پيش تصفيه آبهاي سطحي، آب دريا و نيز پيش تصفيه سيستمهاي اسمز معكوس و ديگر سيستمهاي غشائي بكار برده مي شوند. UF ,اولترافیلتراسیون , کاربرد اولترافیلتراسیون ,اطلس اب سازنده سیستم اولترافیلتراسیون ,سازنده سیستم اولترافیلتراسیون ممبران UF,سازنده سیستم UF, کاربرد سیستم UF, مزایای سیستم UF. سازنده اولترافیلتراسیون ,ساخت اولترافیلتراسیون

محصولات مرتبط

اسمز معکوس

الکترودیالیز(EDI)

نانو فیلتراسیون

میکروفیلتراسیون (MF)