تصفیه فاضلاب به روشABR

هر اتاقک از دو بخش پایین رونده و بالا رونده تشکیل شده که معمولا حجم وعرض بخش بالارونده 3 برابر بخش پایین رونده منظور می گردد.به دلیل ویژگی های هیدرولیکی خاص این نوع راکتور،زمان ماند جامدات در راکتور(SRT)بیشتر از زمان ماند هیدرولیکی(HRT) آن است.به عبارت دیگر ویژگی خاص هیدرولیکی سامانه باعث جداسازی زمان ماند هیدرولیکی و زمان ماند جامدات شده و به این طریق تصفیه مناسب تصفیه فاضلاب در زمان ماند کم حاصل می گردد.بدلیل تقسیم این راکتور به اتاقک های مجزا،سامانه توانایی زیادی در مقابله با شوک های آلی و هیدرولیکی دارد و می توان گفت حساسیت این سیستم به تغییرات بسیار کمتر از دیگر سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی مشابه است.برای افزایش بازدهی این سامانه،اخیرا تغییراتی در این سامانه داده شده است که از آن جمله می توان به قرارگیری مدیا در بخش بالارونده راکتور اشاره کرد که برای جلوگیری از فرار لجن و نیز افزایش تماس بیولوژیکی و متعاقب آن افزایش بازده تصفیه فاضلاب بکار می رود. مزایای سیستم بی هوازی ABR شکل هندسی و ویژگی هیدرولیکی منحصر به فرد راکتور بافلدار بی هوازی مزایای فراوانی را برای این راکتور ایجاد کرده که در زیر به برخی از انها اشاره می گردد: 1-توانایی مقابله با شوک های آلی و هیدرولیکی 2-راهبری ساده،عدم نیاز به تجهیزات پیچیده جمع آوری بیوگاز،عدم وجود بخش های متحرک و عدم نیاز به تجهیزات اختلاط مکانیکی و نیز احتمال گرفتگی بسیار کم. 3-زمان ماند طولانی ذرات جامد در زمان ماند هیدرولیکی کوتاه که باعث تصفیه فاضلاب بهتر تصفیه فاضلاب و نیز تثبیت لجن می گردد. 4-توانایی تصفیه دامنه وسیعی از تصفیه فاضلاب ها با ویژگی ها ی متفاوت. 5-تصفیه فاضلاببه صورت گام به گام و در نتیجه بهبود سینیتیک واکنش هایتصفیه فاضلاب 6-تمامی مزایای سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاباز جمله عدم نیاز به انرژی و نیز تولید انرژی به صورت بیوگاز 7 -راندمان بسیار بالا در تصفیه فاضلابهای صنعتی با بارآلودگی بسیار بالا (COD>10000 mg/l)

محصولات مرتبط

تصفیه فاضلاب به روش MBBR

تصفیه فاضلاب به روش SBR

تصفیه فاضلاب به روش RBC

تصفیه فاضلاب به روش MBBR