تصفیه فاضلاب به روش MBBR

بصورت کاملاً معلق و در حرکت مداوم در فاز مايع داخل راکتور قرار داشته و مواد آلوده تصفیه فاضلاب را تجزيه مي کند .اين آلودگي ها که به منظور تصفیه فاضلاب مي بايست از آن جدا شوند ، در واقع غذاي لازم جهت رشد بيوفيلم را تشکيل مي دهند. بنابر اين طراحي پکينگ ها بگونه اي که بتواند عمل انتقال غذا و اکسيژن مورد نياز ميکروارگانيسمها را بخوبي انجام دهد ، از اهميت شاياني برخوردار خواهد بود . بيوفيلم اضافي توليد شده در اين روش نيز بصورت طبيعي از سطح پکينگ ها جدا مي شود .پکينگ ها معمولاً از جنس پلي اتيلن فشرده ساخته شده و وزن مخصوص آنها نزديک به وزن مخصوص تصفیه فاضلاب مي باشد . طراحي مهندسي سيستم هوادهي راکتور امکان تأمين اکسيژن مورد نياز تصفیه فاضلاب و از طرفي تأمين انرژي اختلاط لازم جهت غوطه ور نگه داشتن پکينگها و اختلاط آنها در سرتاسر مخزن فراهم مي سازد . تصفیه فاضلابهوادهي شده با عبور از يک صفحه مشبک که مانع از خروج پکينگها مي شود ، راکتور هوادهي را ترک مي کند . به منظور حذف بيو فيلم جدا شده از پکينگها از تصفیه فاضلابهوادهي شده ، واحد ته نشيني بعد از واحد هوادهي بکار گرفته شده است . مراحل بعديتصفیه فاضلابمشابه روشهاي معمولتصفیه فاضلاب است .همانگونه که ملاحظه مي شود ، اين تکنولوزي از مزاياي روش لجن فعال و نيز سيستم هاي فيلم ثابت بدون اثر پذيري از معايب آن دو بهره مي برد و راکتور هاي روش MBBR قادرند تحت بارگذاري هاي آلودگي بالا قرار بگيرند و فرايند تصفيه در آنها نسبت به نوسانات بار و نيز ساير اغتشاشات اثر پذيري بسيار کمتري دارد . شرح فرآيند جريان تصفیه فاضلابورودي پکيج از ميان يک آشغالگير دستي عبور مي کند . در اين مرحله مواد جامد زائد از تصفیه فاضلاب جدا شده و به اين ترتيب خللي در مراحل بعدي ايجاد نخواهند کرد . تصفیه فاضلاب ، سپس به تانک انوکسيک انتقال پيدا مي کند اين واحد که به يک دستگاه ميکسر يا پمپ سيرکولاسيون مجهز است امکان انجام واکنشهاي بي هوازي نظيردينيتريفيکاسيون را در داخل تانک بي هوازي فراهم مي سازد . تصفیه تصفیه فاضلاب پس از انجام واکنشهاي دي نيتريفيکاسيون به داخل واحد هوادهي سر ريز مي کند . روش هوادهي بکار گرفته شده بر اساس شيوه MBBR مي باشد و در اين روش پکينگهاي کوچکي که قبلاً به آنها اشاره شده به منظور امکان ايجا رشد بيو فيلم به تانک هوادهي افزوده خواهد شد . تانک هوادهي توسط هوا که از طريق بلوئر تأمين و از طريق ديفيوزرها به داخل مخزن تزريق مي شود ، کاملاً بهم زده ميشود . هواي انتشار يافته در داخل مخزن پکينگها را بطور پيوسته در چرخش نگه داشته و بعلاوه محيطي هوازي بصورت ترکيبي از فاضلاب و لجن فعال پديد مي آورد که شامل ميکرو ارگانيسمهايي ست که در صورت تماس با تصفیه فاضلاب مواد ارگانيک آن را جذب نموده و به مواد آلي با قابليت ته نشيني مبدل مي سازد . فاضلاب هوادهي شده سپس به واحد لخته سازي (فلوکولاسيون) منتقل مي شود ، درحاليکه پکينگها از طريق نصب يک صفحه مشبک در خروجي تانک هوادهي در داخل مخزن باقي مي مانند . در اين مرحله ازتصفیه فاضلاب در صورت نياز به کمک يک فولوکولاتور با مواد شيميايي مناسب ترکيب مي شود . هدف از انجام لخته سازي تصفیه فاضلاب در اين واحد ايجاد لخته هاي با قابليت ته نشيني از ذرات تقريباً ريز ايجاد شده در واحد هوادهي مي باشد که سبب افزايش قابل توجه ميزان BOD حذف شده از جريان فاضلاب و ارتقاء عملکرد واحد ته نشيني مي گردد . بعد از واحد لخته سازي جريان تصفیه فاضلاببه سمت تانک ته نشيني هدايت مي شود . در اين واحد سرعت تصفیه فاضلاب کاهش داده مي شود تا امکان اتصال ذرات آلي به يکديگر و امکان ته نشيني آنها فراهم گردد .در حاليکه پسابتصفیه فاضلاب شده از طريق سرريز هاي واحد ته نشيني به قسمت گند زدايي انتقال مي يابد . در اين واحد کلر به تصفیه فاضلاب تزريق شده و تصفیه فاضلاب آميخته به کلر از داخل مخزن تماس کلر عبور مي کند . 


فروش پکیج تصفیه فاضلاب  .پکیج تصفیه فاضلاب تهران .پکیج تصفیه فاضلاب اصفهان .پکیج تصفیه فاضلابرشت .
پکیج تصفیه فاضلاب کرمان .پکیج تصفیه فاضلاباهواز .کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب .اساس کار پکیج تصفیه فاضلاب.خریدپکیج تصفیه فاضلاب 
 MBBR موجان وجود دارد . پکيجهاي پيش ساخته MBBR  اطلس اب شرکت.

محصولات مرتبط

تصفیه فاضلاب به روش SBR

تصفیه فاضلاب به روشABR

تصفیه فاضلاب به روش MBR

تصفیه فاضلاب


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home2/atlasabi/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247