الکتروکلریناسیون

تسیستمهای خنک کننده واستخرهای شنا است . بااینکه سرمایه گذاری در این زمینه ممکن است یک عامل بازدارنده باشد، پایین بودن هزینه بهرهبرداری در الکتروکلریناسیون در بسیاری از موارد درمدت زمان کوتاهی هزینه های اولیه راجبران می نماید.تعریف: الکتروکلریناسیون فرآیند تولید هیپوکلریت با عبور دادن جریان الکتریسیته از میان آب شور می باشد.این یک فرم از نمک زدائی بوده که برای گندزدائی آب مورد استفاده قرار میگیرد. در این فرآیند ، دستگاه در قطب منفی خود ( آند ) گاز کلر تولید کرده و در قطب الکتروکلریناسیون,تولید کننده الکتروکلریناسیون,روش الکتروکلریناسیون,سازنده الکتروکلریناسیون,قیمت الکتروکلریناسیون,خرید الکتروکلریناسیون,مزایا الکتروکلریناسیون,

محصولات مرتبط

گند زدایی

سیستم تصفیه آب

کلریناتور

ازن زنی