تامین آب دمین

که بصورت مقاومت ۱۸٫۳ Mohm نیز بیان می شود. آب فوق خالص عمدتا در صنایع نیمه هادی و صنایع داروسازی مورد استفاده قرار می گیرد.فرایند دستیابی به آب فوق خالص غالباً در دو مرحله صورت می پذیرد. به عنوان مثال، چنانچه منبع آب خام ورودی، آب تصفیه شده شهری و یا آب زیر زمینی باشد، آب خام ابتدا به منظور حصول EC نهایت ۱۰ uS/cm ، توسط فرایندهای غشائی و یا تبادل یونی خالص گشته و پس از آن از درون ستونهای Mixed Bed Resin با کارائی بالا و یا توسط الکترودیونایزر پردازش می شود. آب داروسازی آب قابل تزریق یا آنچه که به نام WFI گفته می شود آبی است که برای تولید محصولات دارویی و انواع محصولات تزریقی که در آنها مقدار اندوتوکسین نیاز به کنترل دارد، مورداستفاده قرار گیرد. گاه این آب برای شستشوی تجهیزات و یا مجموعه های در تماس با محصولات تزریقی بکار می رود، حداقل کیفیت منابع آب تغذیه کننده آب قابل تزریق، آب آشامیدنی بر مبنای تعاریف فارماکوپیای آمریکا، اروپا و ژاپن و یا تعاریف لازم توسط WHO است. آب تغذیه پروسه های لازم را طی می کند و بعد از آماده سازی در مرحله بعدی خود وارد سیستم تقطیر یا سیستم های دیگر تائید شده می گردد. آب خروجی باید تمام مشخصه های شیمیایی آب کاملا خالص را بعلاوه مشخصه های اندوتوکسین باکتریایی را داشته باشد. مونوگراف تولید آب قابل تزریق در فارماکوپیای امریکا (USP) از چند دوره گذشته روش استحصال آنرا از طریق تقطیر یا روش های معادل و یا پروسه های برتر و ممتاز مورد تائید قرار می دهد. روش های تولید آب قابل تزریق (WFI) استانداردهای بین المللی در زمینه تولید دارو علیرغم داشتن همسویی و شباهت های بسیار، همچنان دارای تفاوت های بسیاری هستند.آب قابل تزریق مطابق با استاندارد USP می تواند از طریق انواع روش های آبسازی بدست آید. فارماکوپیای ژاپن امکان تولید آب قابل تزریق را با تقطیر، اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون تائید می کند. اما فارماکوپیای اروپایی تنها تقطیر را برای این محصول قبول دارد، بطور سنتی تقطیر در صنایع بیوفارما مورد استفاده قرار گرفته است و امروزه اغلب آب قابل تزریق دارویی به شیوه تقطیر به دست می آید. اما با این حال در برخی شرکت های تولید کننده آب با خلوص بالا از روش های دی یونیزاسیون و اولترافیلتراسیون برای تولید آب قابل تزریق یا با کیفیت بالاتر از آن استفاده می کنند و از تقطیر برای تولید استفاده نمی شود و اغلب صنایع محدودیتی برای این کار ندارند.

محصولات مرتبط

سختی گیر

دیونایزر

اسمز معکوس

سیستم تصفیه آب