میکروفیلتراسیون (MF)

پروتئینی نیاز به اختلاف فشار کم نسبت به RO طراحی شده به صورت Dead-End و Cross-flow کاربرد در صنایع تصفیه آب، لبنی، آب میوه و دارویی هزینه های پایین و توان عملیاتی بالا

محصولات مرتبط

اسمز معکوس

اولترافیلتراسیون

الکترودیالیز(EDI)

نانو فیلتراسیون