الکترودیالیز(EDI)

توصيف سيستم EDI (Electrod Deionisation) يكي از معايب سيستم هاي رزيني مصرف زياد مواد شيميايي جهت احياء و همچنين اشغال فضاي زياد با توجه به حجم آب توليدي مي باشد. سيستم EDI تركيبي از فرآيند تبادل يوني و فيلتراسيون غشايي مي باشد كه خروجي آن آبي بدون املاح و با هدايت الكتريكي كمتر از 2/0 µs/cm است. در سيستم EDI نيز املاح از طريق فرآيند تبادل يوني از آب جدا مي شوند با اين تفاوت كه رزين ها به طور پيوسته با جريان برق احياء مي شوند كه اين امر نياز به استفاده از مواد شيميايي جهت احياء رزين ها را از بين مي برد. هر واحد EDI متشكل از تعدادي سلول است كه بين دو الكترود قرار گرفته اند. در هر واحد دو نوع كانال جهت عبور جريان وجود دارد: 1.كانال آب تصفيه شده يا “D” (Dilute) 2.كانال آب تغليظ شده يا “C” (Concentrate) كانال D حاوي رزين هاي آنيوني و كاتيوني مي باشد كه همانند يك ستون Mixed bed resine عمل مي كند اين زرين ها بين دو نوع غشاء قرار گرفته اند: •غشاء كاتيوني كه به گونه اي طراحي شده كه فقط كاتيون ها از آن عبور مي كنند. •غشاء آنيوني كه فقط آنيون ها از آن عبور مي كنند.

محصولات مرتبط

اسمز معکوس

اولترافیلتراسیون

نانو فیلتراسیون

میکروفیلتراسیون (MF)